Στη συνέχεια του θέματος "Σπάνια και ελάχιστα διαδεδομένα ξυλώδη φυτά", τα οποία προκάλεσαν μεγάλο