Υφαντά από ένα εύκαμπτο προϊόν αμπέλου διαφόρων μορφών και μεγεθών αγαπούνται και χρησιμοποιούνται στο