Το ενδιαφέρον για το λανθάνιο, όπως η εσωτερική, η καδόνι και η καλλιέργεια λουλουδιών