Σπόροι αυτής της τομάτας ελήφθησαν μέσω συμμετοχής στον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα μας, παραγωγός των