Άνοιξη στον αγρότη φορτηγών - χρόνος σοβαρών υποθέσεων και φροντίδων. Αλλά πρέπει να ξεκουραστείς,
Jaro na kamionovém farmáři - čas vážných záležitostí a starostí. Ale musíš odpočívat, nesouhlasíš?